CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • WPŁYW DROBNEGO MIELENIA NA FLOTACJĘ ...

  autorka uczyniła celem swojej rozprawy zbadanie wpływu skutków drobnego mielenia na przebieg flotacji wybranego typu rudy. Cel ten, był rozumiany jako próba dokonania analizy wpływu stopnia zmielenia na przebieg flotacji krajowej rudy miedzi wymagającej

 • Wpływ temperatury na flotację łupka w obecności

  2016-1-31  Nadawę do flotacji stanowiła próbka łupka miedzionośnego o masie 300 g, którą bezpośrednio przed każdym testem flotacji poddawano procesowi mielenia na mokro w młynku kulowym. W wyniku mielenia blisko 84% ziarn łupka znajdowało się w klasie

 • Projekty krajowe - KGHM Cuprum

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do procesu flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznego młyna o poziomej osi koła bijakowego. Technologia ta mogłaby zastąpić stosowany dotychczas dwustadialny proces mielenia na mokro mieleniem jednostadialnym na sucho.

 • KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII WZBOGACANIA ...

  2014-7-16  nych do flotacji głównej (IF-30R i IF-57R), do flotacji szybkiej w obiegu mielenia (IF-9S i IF-19S) oraz do czyszczenia koncentratu (IF-20RC i IF-30RC)

 • Wpływ wybranych spieniaczy na proces wzbogacania

  2016-1-31  Nadawę do flotacji stanowiła próbka łupka miedzionośnego o masie 300 g. Bezpośrednio przed każdym testem flotacji nadawę mielono na mokro w młynie kulowym przez 60 minut. Taki czas mielenia zapewniał zawartość ziarn poniżej 0,040 mm na poziomie 84

 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

  2018-2-16  flotacji. Celem gtównym pracy jest okrešlenie možliwošci poprawy efektywnošci procesu ... pracujacych uktadów mielenia i klasyfikacji. W rozdziale dotyczqcym celu i zakresu pracy ukryta jest niejako teza pracy, która brzmi: istnieje moŽliwošé optymalizacji ...

 • Badania energoch³onnoœci procesu mielenia oraz ...

  Bior¹c pod uwagê w³aœciwoœci nadawy w przebiegu procesu mielenia decyduj¹cego o przygotowaniu nadawy do flotacji zasadniczy wp³yw na jego przebieg maj¹ jej sk³ady litologiczny i ziarnowy. Jak ju zauwa ono we wstêpie, w realiach KGHM wystêpuje szeroki zakres zmian sk³adów litologicznych surowca kierowanego do mielenia.

 • AGH University of Science and Technology

  2019-9-2  mielenia (metoda BET), badanie sktadu mineralnego metodq dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), badanie reaktywnošci próbek wapienia, Analizy 3D ziarna, opis metod oceny procesu flotacji (krzywe Halbicha i krzywe Fuerstenaua).

 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz

  Przygotowanie nadawy do flotacji to złożony układ procesów rozdrabniania i klasyfikacji z zawrotami. ... Do artykułu: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi DODAJ NOWY ...

 • W pracy... KGHM Strona korporacyjna

  2020-7-6  Procesy mielenia, klasyfikacji i flotacji nadzorowane są przez komputerowe systemy sterowania, ... Rozpoczęto od system 5S, którego celem było stworzenie efektywnych i dobrze zorganizowanych miejsc pracy. Kolejnym krokiem było wprowadzenie tj ...

 • Wpływ wybranych spieniaczy na proces wzbogacania

  2016-1-31  Nadawę do flotacji stanowiła próbka łupka miedzionośnego o masie 300 g. Bezpośrednio przed każdym testem flotacji nadawę mielono na mokro w młynie kulowym przez 60 minut. Taki czas mielenia zapewniał zawartość ziarn poniżej 0,040 mm na poziomie 84

 • Badania energoch³onnoœci procesu mielenia oraz ...

  Bior¹c pod uwagê w³aœciwoœci nadawy w przebiegu procesu mielenia decyduj¹cego o przygotowaniu nadawy do flotacji zasadniczy wp³yw na jego przebieg maj¹ jej sk³ady litologiczny i ziarnowy. Jak ju zauwa ono we wstêpie, w realiach KGHM wystêpuje szeroki zakres zmian sk³adów litologicznych surowca kierowanego do mielenia.

 • W pracy... KGHM Strona korporacyjna

  2020-7-6  Wychwycić złom zanim szkód narobi Zdarza się czasami, że taśmociągi wraz z wydobytą rudą miedzi dostarczają elementy maszyn wydobywczych. Tak „wzbogacony” urobek stanowi dla zakładów przeróbczych problem. Różnorodny złom, transportowany przenośnikami z dołu kopalni wraz z nadawą, zagraża maszynom kruszącym i transportującym rudę. Zdarza się, że np. kotwy klinują ...

 • wggg.pwr.edu.pl

  2018-3-8  mielenia i klasyfikacji, a przede wszystkim w operacjach flotacji przerabianych rud. Celem glównym badafi dysertacji bylo okrešlenie, moŽliwošci poprawy efektywnošci procesu flotacji glównej, w warunkach przemyslowych, w strumieniu rudy wçglanowej ...

 • Pulp preparation systems

  Warunki prowadzenia procesu mielenia podzielić można na zależne od obsługi i urządzenia mielącego oraz na zależne od rodzaju zastosowanego urządzenia. Do pierwszej grupy zaliczyć należy: 1. Czas mielenia, 2. Ciśnienie właściwe mielenia (wielkość 4.

 • AGH University of Science and Technology

  2019-9-2  mielenia (metoda BET), badanie sktadu mineralnego metodq dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), badanie reaktywnošci próbek wapienia, Analizy 3D ziarna, opis metod oceny procesu flotacji (krzywe Halbicha i krzywe Fuerstenaua).

 • Badania energochłonności procesu mielenia oraz

  Przygotowanie nadawy do flotacji to złożony układ procesów rozdrabniania i klasyfikacji z zawrotami. ... Do artykułu: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi DODAJ NOWY ...

 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

  2018-2-16  flotacji. Celem gtównym pracy jest okrešlenie možliwošci poprawy efektywnošci procesu ... pracujacych uktadów mielenia i klasyfikacji. W rozdziale dotyczqcym celu i zakresu pracy ukryta jest niejako teza pracy, która brzmi: istnieje moŽliwošé optymalizacji ...

 • "CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne

  PMS, Hamburg, Niemcy opracował ostatnio nową maszynę VeRo Liberator®. Jest to wysoce efektywny, system kruszenia udarowego do rozdrabniania na sucho rud, żużla, zbrojonego betonu i kruszyw, o zdolności przerobowej rzędu 100 Mg/h.

 • . wiadomo od dluzszego

  2015-1-24  przygotowania nadawy do flotacji od szeroko rozumianych wlasciwosci nadawy i mierzalnych parametrów technologicznych mielenia przemyslowego. Cecha charakterystyczna procesów przygotowania rudy do wzbogacania w warunkach przeróbki rud miedzi z

 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

  2018-2-16  flotacji. Celem gtównym pracy jest okrešlenie možliwošci poprawy efektywnošci procesu ... pracujacych uktadów mielenia i klasyfikacji. W rozdziale dotyczqcym celu i zakresu pracy ukryta jest niejako teza pracy, która brzmi: istnieje moŽliwošé optymalizacji ...

 • Produkcja renu – realizowane projekty IMN w

  Generalna koncepcja projektu polega na opracowaniu innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznego rozdrabniania. Może ona zastąpić dotychczasowy dwustadialny proces mielenia na mokro mieleniem jednostadialnym na sucho, do realizacji którego przewidziany jest młyn wysokoenergetyczny o poziomej osi koła bijakowego.

 • "CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne

  PMS, Hamburg, Niemcy opracował ostatnio nową maszynę VeRo Liberator®. Jest to wysoce efektywny, system kruszenia udarowego do rozdrabniania na sucho rud, żużla, zbrojonego betonu i kruszyw, o zdolności przerobowej rzędu 100 Mg/h.

 • CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne

  Celem nadrzędnym takiego podejścia jest zredukowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Prowadzone przez instytucje naukowe liczne prace badawcze skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości ich praktycznego wykorzystania przez różne podmioty gospodarcze.

 • . wiadomo od dluzszego

  2015-1-24  przygotowania nadawy do flotacji od szeroko rozumianych wlasciwosci nadawy i mierzalnych parametrów technologicznych mielenia przemyslowego. Cecha charakterystyczna procesów przygotowania rudy do wzbogacania w warunkach przeróbki rud miedzi z

 • Bezodpadowe technologie

  2015-11-2  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji pilotowej do sterowania układemklasyfikacji w hydrocyklonach w KGHM Polska Miedź SA oraz wdrożenie innowacyjnego algorytmu sterowania co prowadzi do optymalizacji układu mielenia i klasyfikacji.

 • 3. Zakres merytoryczny

  2018-7-2  Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakres merytoryczny IV Konkursu Przedsięwzięcia CuBR 1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi. 2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania

 • AGH University of Science and Technology

  2019-9-2  mielenia oraz na ocenq flotacji uzyskanych produktów mielenia (oczywišcie w przypadku rudy miedzi). ... Celem szczegótowym pracy nie moŽe byé „badanie procesu mielenia". Badanie nie jest bowiem celem. W celu optymalizacji pracy mtyna skupiono sie na ...

 • Inżynieria materiałowa metali – badania IMN w

  technologie kruszenia, mielenia i klasyfikacji technologie wzbogacania z wykorzystaniem metod grawitacyjnych, elektrostatycznych, elektromagnetycznych, separacji cieczowej i powietrznej technologie flotacji kombinowane metody chemiczno-flotacyjne

 • Dr hab. inz. Daniel Saramak Kraków, 3.09.2014 AGH w ...

  2015-1-24  Dr hab. inz. Daniel Saramak AGH w Krakowie Wydzial Górnictwa i Geoinzynierii RECENZJA Kraków, 3.09.2014 rozprawy doktorskiej mgr. inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut pt.: Wplyw charakterystyk nadawy na efekty przygotowania polskich rud miedzi

 • 3. Zakres merytoryczny

  2018-7-2  Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakres merytoryczny IV Konkursu Przedsięwzięcia CuBR 1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi. 2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania

 • operator - Zawody po studiach, zawodowe i ogólne -

  Prowadzi procesy kruszenia, sortowania, mielenia, płukania, flotacji, odwadniania i zbrylania rud na różnych urządzeniach i maszynach, w celu uzyskania rudy o pożądanym stopniu wzbogacenia i odpowiednim zbryleniu (granulacji); obsługuje maszyny i

 • PL 141681 B1 - Patenty w Tech.Money.pl

  2020-6-22  100,00 3,13 12,50 13,00 178 100,00 100,00 72,97 76,61 47,08 (część 1) 1.2 10 Według wynalazku sposób pianowej flotacji rud miedzi powodujący zwiększenie uzysków metali w procesie pianowej flotacji rud miedzi przy użyciu Koncentrat 18,74 18,27 447 541 (część 2) 1

 • Wyniki biznesowe i finansowe w 2019 / Raport ...

  2020-5-13  1) Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na katodę wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych

 • AUTOREFERAT DO WNIOSKU HABILITACYJ NEGO

  2016-12-9  ze złóż rudy miedzi LGOM. W badaniach stosowałem układy modelowe, a ich celem było określenie warunków elektrosorpcji ksantogenianowych kolektorów flotacji, głównie etylo-wego ksantogenianu potasu, na siarczkach metali. Wyniki tych badań pozwoliły

 • EUR-Lex - 32006L0021 - EN - EUR-Lex

  (3) Celem decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (7) w odniesieniu do odpadów, które są nadal wytwarzane, jest zmniejszenie poziomu ich niebezpieczeństwa oraz zapewnienie, że stanowią one możliwie najmniejsze zagrożenie, promowanie ich odzyskiwania,

 • Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w celu

  2020-5-31  Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy 2005//WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE. - Akty Prawne

 • PROBLEMY WYBORU KRZYWEJ WZBOGACANIA DO ...

  1 Nr 131 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 131 Studia i Materiały Nr 38 Ewelina SZYMKOWIAK*, Jan DRZYMAŁA* krzywe wzbogacania, ocena rozdziału, statystyka, krzywa Fuerstenaua, krzywa Henry ego PROBLEMY WYBORU KRZYWEJ WZBOGACANIA DO ANALIZY WYNIKÓW FLOTACJI Wpłynęło 11 maja r., zaakceptowano 18 maja r. ...

 • Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

  2019-9-20  Zrównoważony Raport za rok 2018 Nasza Działalność i Jej Wyniki Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2019 jest kontynuacja działań z 2018 r. czyli optymalne wykorzystanie posiadanej bazy ...

 • bogaty.men » Metale Ziem Rzadkich, czyli budulec ...

  Celem zabiegu jest uzmysłowienie sobie różnorodności 17 pierwiastków tej grupy, ukazanie spektrum zastosowań każdego z nich osobno, oraz zarysowanie wagi grup dla technologii. Lantan (La) – Liczba atomowa 57, LREM – Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego lanthánō czyli “ukrywam się” co idealnie pasuje do całej grupy lantanowców.